IV LO w Tarnowie w chmurze edukacyjnej

Zapraszamy na stronę Małopolska Chmura Edukacyjna

mche 2020

                                                       

      
FE POWER poziom pl-1 rgb
 „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” „Kompetencje i kreatywność w mobilnej Akademii Umysłu”            

 

   

 NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

     

 

Start MATURA 2023

E-DZIENNIK

E-DZIENNIKinstrukcja

 

plan lekcji3

Dla nauczycieli

Przetarg

MATURA 2021 Drukuj Email
dla uczniów - matura

Załącznik_nr_2 - Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 20202021

Informacja dla rodziców oraz uczniów:

 

A. Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe na egzaminie maturalnym:

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych:

 • w części ustnej (bez określania poziomu): język polski, język obcy nowożytny
 • w części pisemnej: język polski (poziom podstawowy), język obcy nowożytny (poziom podstawowy), matematyka (poziom podstawowy), przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony)

Matura z przedmiotów dodatkowych:

 • Wszyscy absolwenci przystępują obowiązkowo do egzaminu pisemnego z jednego przedmiotu dodatkowego.
 • Przedmioty dodatkowe mogą być zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
 • Wybór przedmiotu, do którego absolwent przystępuje na egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.
 • Absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu maturalnego nie więcej niż z pięciu przedmiotów dodatkowych.
 • Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

Przedmioty dodatkowe:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki             
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język mniejszości etnicznej
 • język mniejszości narodowej
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • język regionalny (język kaszubski)
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Warunki zdania egzaminu maturalnego:

 • Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego przynajmniej z jednego przedmiotu dodatkowego.

B. Harmonogram egzaminu maturalnego

termin głowny

C. Egzamin w terminie dodatkowym i poprawkowym

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego:

Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju 2020 roku i uzyskali zgodę dyrektora OKE.

Matura w terminie dodatkowym*

0001-1 termin dodatkowy

Wniosek o termin dodatkowy:

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

Miejsce egzaminu dodatkowego:

 • ustny w szkole macierzystej
 • pisemny w ośrodkach egzaminacyjnych podanych na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w ostatnim tygodniu maja 2020 roku.

Matura w terminie poprawkowym*

Część pisemna    24 sierpnia 2021 godz. 9.00  
część ustna z języka polskiego         
część ustna z języka obcego nowożytnego     
   23-24 sierpnia 2021

Warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego:

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy:

 • przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego
 • żaden z egzaminów nie został im unieważniony
 • nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego)
 • złożyli w terminie, czyli nie później niż 10 lipca, oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu.

D. Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego

Deklaracja 1a

E. Opłata za egzamin

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowwego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

 • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;
 • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Wysokość i termin wniesienia opłaty

 • opłata za egzamin maturalny wynosi 50 zł za jeden przedmiot.
 • opłatę za egzamin maturalny wnosi sie w terminie od 1 stycznia do 7 lutego roku kalendarzowego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora OKE.
 • dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia do 7 lutego roku szkonego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Opłata do 7 lutego

 • niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 • opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Wybór egzaminów

 • należy zwrócić uwagę zdających na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych.
 • zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim w danym roku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w latach kolejnych.

Zwolnienie z opłaty

 • Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż 754 zł netto.
 • wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny (zał. 26b) składa się do dyrektora OKE nie później niż do 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

F. Przerwanie i unieważnienie egzaminu maturalnego

Przerwanie egzaminu maturalnego

Zgłoszenie problemów zdrowotnych

 • przed rozpoczęciem części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ma obowiązek:

          - upewnić się, że wszyscy zdający czują się dobrze i mogą przystąpić do egzaminu,
          - poinformować, że przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie prawnia automatycznie do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym,
          - zdającemu, który zgłasza problemy zdrowotne, zaleca udanie się do lekarza i informuje o możliwości ubiegania się o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym.

Przerwanie częsci ustnej lub pisemnej egzaminu

 • jeżeli podczas trwania części pisemnej egzaminu zdający przerywa ten egzamin z przyczyn zdrowotnych lub losowych, przewodniczący zespołu nadzorującego organizuje pomoc, dbając o to, aby zdający nie miał możliwości kontaktu z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających mu pomocy,
 • rejestruje godzinę przerwania egzaminu tego zdającego i jeśli zdający poczuje się na siłach kontynuować egzamin, może na to zezwolić,
 • zdającemu, który postanowił kontynuować egzamin, nie przedłuża się czasu trwania egzaminu.

Postępowanie w przypadku przerwania części ustnej egzaminu

 • jeśli zdający nie jest w stanie kontynuować egzaminu, zespół przedmiotowy przyznaje punkty za wypowiedź zgodnie z obowiązującymi zasadami. informację o zdarzeniu odnotowuje się w protokole indywidualnym części ustnej egzaminu (załącznik 9a, 10a, 11a).
 • przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora OKE, który - w ciągu 7 dni - podejmuje decyzję o:
 1. ustaleniu wyniku na podstawie liczby punktów przyznanych przez zespół przedmiotowy albo
 2. przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej sprawie (por. pkt 3.7.1 i 3.7.2.) (załącznik 6).

Postępowanie w przypadku przerwania części pisemnej egzaminu

 • w przypadku kiedy zdający przerwał egzamin i nie podjął pracy, przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera jego pracę i po zakończeniu egzaminu pakuje do zwrotnej koperty razem z pozostałymi pracami. Informacje o zdarzeniu odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu w sali egzaminacyjnej (załącznik 16) oraz w protokole zbiorczym przebiegu części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 17).
 • dyrektor OKE podejmuje decyzję o:
 1. skierowaniu pracy zdającego do oceny przez egzaminatora albo
 2. przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, po pawieniu przez zdającego lub jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej sprawie (pkt. 3.7.1. i 3.7.2., załącznik 6).

Unieważnienie egzaminu

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły

 • dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku:
 1. stwierdzenia wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
 2. niesamodzielnej pracy zdającego
 3. zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

Obowiązek samodzielnej pracy

 • uczeń, słuchacz albo absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego.

Art. 44zzt ust.3

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora OKE

 • w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
 1. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez absolwenta
 2. występowania w pracach egzaminacyjnych jednakowych sformułowań, wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu absolwentowi lub korzystania z rozwiązań innego absolwenta.

Unieważnienie przedmiotu dodatkowego

 • absolwent, który:
 1. przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu egzamin z tego przedmiotu został unieważniony albo
 2. przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego i któremu egzaminy ze wszystkich tych przedmiotów zostały unieważnione - nie zdaje egzaminu maturalnego.

Inne przyczyny unieważnienia egzaminu

 • zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu.
 • zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu).

G. Wgląd do pracy egzaminacyjnej

Zasady wglądu

 • absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE dokumentów z wynikami egzaminów.
 • w czasie wglądu OKE umożliwia zapoznanie się z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

Weryfikacja sumy punktów

 • absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów.
 • wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
 • weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
 • dyrektor OKE informuje pisemnie absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.