baner_dla_ucznia baner_dla_rodzica baner_dla_nauczyciela

Start Dokumenty Regulaminy Stołówki szkolnej
Drukuj Email

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ


 I. PODSTAWA PRAWNA

 1. Uchwała nr XVIII/242/2008  w Tarnowie z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek oraz wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych.

II. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17, IV LO, GIMNAZJUM nr 10 oraz nauczyciele i pracownicy tych szkół.
2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje: MOPS, GOPS oraz Rada Rodziców.
3. Zgodnie z uchwałą  wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku  lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi świetlicy.

III. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i Kierownika Świetlicy w porozumieniu z Radą Rodziców oraz Organem Prowadzącym.
3. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. E. Kwiatkowskiego i nie może przekroczyć 3,05 zł.
4. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.
5. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
6. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

IV. OPŁATY

1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Kierownika   Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 17 im. E. Kwiatkowskiego do10-go każdego miesiąca, jednak na prośbę Rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
3. Stołówka  nie przewiduje zaprzestania wydawania posiłków uczniom, którzy nie uregulują wpłat w terminie.
4. Wpłaty u Kierownika  Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 17 potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem kierownika świetlicy. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
5. Kierownik Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 17 posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów. Obiady dla uczniów szkoły podstawowej wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez wychowawcę świetlicy lub dowodu wpłaty, natomiast uczniowie liceum i gimnazjum otrzymują posiłki na podstawie bloczków obiadowych lub dowodów wpłat.
6. Uczniowie nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to prace kuchni, płynność wydawania posiłków i funkcjonowanie stołówki.

V. ZWROTY ZA OBIADY

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u kierownika świetlicy osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, kierownik świetlicy pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów
5. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu.

VI. WYDAWANIE POSIŁKÓW

1. Posiłki wydawane są od godz. 11.45 do godz. 13.45
2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez kierownika świetlicy, szefową kuchni oraz intendenta.
3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

VII. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
3. W przypadku zgubienia bloczków obiadowych uczeń zgłasza ten fakt kierownikowi świetlicy.
4. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wychowawcy świetlicy.
5. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.