baner_dla_ucznia baner_dla_rodzica baner_dla_nauczyciela

Start Dokumenty Regulaminy Regulamin Oceny Zachowania
Regulamin Oceny Zachowania Drukuj Email

Regulamin Oceny  Zachowania

1.    Uczeń otrzymuje na początku semestru kredyt zaufania w wysokości  200 punktów, co odpowiada ocenie dobrej ze sprawowania. Uczeń ma możliwość podwyższenia, utrzymania lub zmiany oceny na gorszą, otrzymując punkty dodatnie lub ujemne. Wobec tego uczniowi daje się możliwość świadomego kształtowania swojego charakteru, jednak  ma on prawo do popełniania drobnych błędów.


2.    Suma uzyskanych punktów przeliczana jest na oceny ze sprawowania według następującej skali:
            260 i więcej         zachowanie wzorowe
            230- 259              zachowanie bardzo dobre
            200 - 229             zachowanie dobre
            170 - 199             zachowanie poprawne
            140- 169              zachowanie nieodpowiednie
            poniżej 140          zachowanie naganne

3.    Uczeń ma prawo do oceny wzorowej ze sprawowania pod warunkiem, że nie uzyskał więcej niż 20 punktów ujemnych, a bardzo dobrej nie więcej niż 40 punktów.


4.    Nauczyciel posiada prawo do oceny zachowania ucznia określoną ilością punktów zgodnie z regulaminem, wraz z pisemnym uzasadnieniem w odpowiedniej rubryce zeszytu uwag.


5.    W niektórych wypadkach nauczyciel może stosować różnorodną punktację w ramach ustalonych zasad i stosownie do wagi problemu.


6.    Nauczyciele organizujący lub przygotowujący uczniów do konkursów lub zawodów sportowych są zobowiązani do zapisywania uzyskanej przez ucznia liczby punktów w zeszycie uwag.


7.    Oceny zachowania ustala wychowawca klasy według opracowanego regulaminu. Informacja o ostatecznych ocenach przekazywana jest uczniom na co najmniej dwa dni przed konferencją klasyfikacyjną.


8.    Wychowawca konsultuje z innymi uczącymi ocenę zachowania, a następnie podejmuje decyzję co do ostatecznej oceny ucznia.


9.    Ocena wychowawcy jest ostateczna z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 5 § 28.


10.    Każdy nauczyciel ma obowiązek wpisywania punktów z zachowania na bieżąco, w ciągu tygodnia od zaistnienia przyczyny ich uzyskania. Po tym okresie ulegają one przedawnieniu.


11.    Dwukrotnie w ciągu semestru wychowawca podsumowuje zachowanie w klasie, podając uczniom łączną liczbę uzyskanych punktów (dodatnich i ujemnych).


12.    W sytuacji, kiedy zachowanie ucznia doprowadza do ujemnego konta punktowego, uczeń nie może korzystać z dodatkowych imprez klasowych i szkolnych (np. dyskotek, rajdów, wycieczek, itd.)


13.    Uczeń nagradzany jest według następujących zasad:    (punkty  +)

 

 • bierze udział i zajmuje miejsca w olimpiadach i konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty:

* I etap (w przypadku uzyskania przynajmniej 60% możliwych do zdobycia punktów) 15 pkt.
* II etap                                                                                                                         30 pkt.
* III etap                                                                                                                        60 pkt.

 

 • bierze udział i zajmuje miejsca w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych organizowanych przez Komitety Główne Olimpiad:

*w przypadku olimpiad, w których na etapie szkolnym wymagane jest wykonanie prac przyznaje się                  50 pkt.
*gdy etap szkolny polega na testowym sprawdzeniu wiedzy (w przypadku uzyskania przynajmniej 60% możliwych do zdobycia punktów) przyznaje się                                                                                                                            50 pkt.
*za przejście do każdego kolejnego etapu                                                                                                             30 pkt.
*za uzyskanie tytułu finalisty lun laureata                                                                                                              100 pkt.

 

 • bierze udział i uzyskuje punktowane miejsca w konkursach organizowanych przez inne szkoły na terenie miasta, powiatu, województwa:

* 1 miejsce                                    25 pkt.
* 2 miejsce                                    20 pkt.
* 3 miejsce                                    15 pkt.
* wyróżnienia                                10 pkt.

 • bierze udział w konkursach szkolnych (1-3 miejsce)        10pkt.
 • bierze udział w konkursach organizowanych przez inne instytucje:

* miejskich  (1-3 miejsce)              15 pkt.
* powiatowych  (1-3 miejsce)        20pkt.
* wojewódzkich  (1-3 miejsce)      30 pkt.
* ogólnopolskich  (1-3 miejsce)     50 pkt.

 

 • reprezentuje szkołę w zawodach sportowych i uzyskuje punktowane miejsca:

      * szkolne  (miejsca I – III)                               10 pkt.
      * międzyszkolne (miejsca I- III)                       20 pkt.
      * powiatowe (miejsca I – III)                           30 pkt.
      * wojewódzkie (miejsca I – III)                       40 pkt.
      * ogólnopolskie  (miejsca I – III)                      50 pkt.
      * za przejście do każdego kolejnego etapu     20 pkt.

 • reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych zajmując niższe lokaty       5 – 10 pkt.
 • udział w dniach sportu                                                                                                                              10 pkt.
 • odnosi ważne i udokumentowane  sukcesy poza szkołą                                                                          10 - 15 pkt.
 • uczestniczy w pracach kół, klubów i organizacji szkolnych                                                                        do 10 pkt.
 • aktywność społeczna, wolontariat (za potwierdzeniem)

•    sporadycznie                                                                                                                                                  10 pkt.
•    systematycznie, przez dłuższy okres czasu                                                                                                    60 pkt.

 

 • krwiodawstwo                                                                                                                                każdorazowo 15 pkt.
 • rejestracja w banku dawców szpiku kostnego                                                                                         100 pkt
 • pełni wzorowo funkcje w klasie (np. przewodniczący, zastępca, itp.)                                                       do 15 pkt.
 • pełni funkcje w szkole i wzorowo się z nich wywiązuje                                                                            15 - 20 pkt.
 • wykonuje dodatkowe prace na rzecz szkoły i klasy

•    w czasie zajęć lekcyjnych                                                                                                                                5 pkt.
•    w czasie wolnym                                                                                                                                            10 – 25 pkt.
•    gdy wykonywana praca związana jest z podwyższeniem oceny z zachowania za każdą przepracowana godzinę  10 pkt.

 

 • nie spóźnia się na lekcje w trakcie całego semestru                                                                        10 pkt.
 • wykazuje się wzorową (100 % ) frekwencją                                                                                    40 pkt.
 • pomaga w organizowaniu imprez  szkolnych i międzyszkolnych:                                                      5 - 20 pkt.
 • do dyspozycji wychowawcy klasy                                                                                                     do 20 pkt.
 • do dyspozycji Samorządu Klasowego                                                                                               od -10 do + 10 pkt.
 • przejawia inne pozytywne zachowania                                                                                            do 20 pkt.

14.    Uczeń traci punkty jeżeli :   (punkty  - )

 • utrudnia prowadzenie lekcji (np. rozmawia, przemieszcza się po klasie bez uzasadnionej potrzeby, korzysta w trakcie lekcji z telefonu komórkowego itp.)                                                                                         5 pkt.
 • zachowuje się niekulturalnie i arogancko wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły                 5 - 20 pkt
 • inne niestosowne zachowania                                                                                                            5 – 20 pkt.
 • używa słów powszechnie uznanych za obraźliwe                                                                               5 – 10 pkt.
 • okłamuje wychowawcę, nauczyciela, rodziców, np. odpisuje na sprawdzianie                                  10 pkt.
 • nie przestrzega regulaminu szkolnego (nie używa zmiennego obuwia, nie nosi stroju szkolnego)                                                                                                                                                                                        każdorazowo 3 pkt.
 • spóźnia się na lekcje                                                                                                                        każdorazowo 3 pkt.

Spóźnienie potraktowane jako usprawiedliwione musi być potwierdzone parafką nauczyciela.

 • opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (godzina)                                                                             6 pkt.
 • opuszcza teren szkoły w trakcie trwania przerw i zajęć lekcyjnych                                                  15 pkt.
 • niszczy mienie szkoły i prywatne                                                                                                      10 - 50 pkt.
 • kradnie, wyłudza pieniądze i inne dobra materialne                                                                         100 pkt.
 • stosuje przemoc fizyczną, psychiczną, prowokuje lub bierze udział w bójkach i pobiciach               50-70 pkt.
 • jest nietolerancyjny                                                                                                                          15 - 30 pkt.
 • pali papierosy    lub e-papierosy                                                                                                       35 pkt.
 • pije lub wnosi alkohol na teren szkoły                                                                                             100 - 200 pkt.
 • używa lub rozprowadza narkotyki lub inne środki odurzające                                                         200 pkt.
 • stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu uczniów i nauczycieli                                            100 -200 pkt.
 • uczestniczy w zbiorowej ucieczce z lekcji – każda godzina                                                               20 pkt.

Roczna ocena zachowania jest ustalona na podstawie średniej arytmetycznej punktów uzyskanych na końcu pierwszego i drugiego semestru.