baner_dla_ucznia baner_dla_rodzica baner_dla_nauczyciela

Start Stypendia
Stypendia
Komunikat Drukuj Email

Szanowni Państwo,

z uwagi na rozpoczęcie z dniem 1 września 2020 r. obowiązku szkolnego przez Państwa córkę/syna oraz na fakt, że szkołą obwodową dla Państwa dziecka jest SP17 w Tarnowie-Mościcach przy ul. Norwida 22, proszę o niezwłoczne dokonanie zapisu dziecka do szkoły w terminie do 27 marca 2020 r.

W związku z powyższym, mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną wyrażającą się m.in. zawieszeniem zajęć w szkołach uprzejmie informuję, że zapisu dziecka do szkoły należy dokonać drogą e-mailową.

Aby to zrobić należy najpierw:

1. Wejść na stronę internetową szkoły: www.iv-lo.tarnow.pl/SP17

2. Kliknąć zakładkę: „Rekrutacja”.

3. Pobrać Formularz Zgłoszenia do klasy 1.

4. Wypełnić i scan przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

W przypadku braku możliwości zeskanowania prosimy o przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres szkoły, tj. Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Norwida 22, 33 - 101 Tarnów.

 

W sytuacji, gdy rezygnują Państwo z edukacji dziecka w naszej szkole, bardzo prosimy o przesłanie tej informacji drogą e-mailową na wskazany wyżej adres również do dnia 27 marca br.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoły (zakładka: Rekrutacja).

 
STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKLNY 2018/2019 Drukuj Email

Termin składania wniosków przez rodziców to 17 września. Od 1 października zmienia się kryterium dochodowe na 528,00 zł . W przypadku osób, których kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie  wynosi od 514 do 528 zł stypendium będzie przyznane od miesiąca października.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający na terenie Miasta Tarnowa znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.
Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, policealnych słuchacz kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa http://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,901754.html

 
Wnioski o stypendium szkolne Drukuj Email

Informujemy, że Wnioski o Stypendium Szkolne dla uczniów z Tarnowa należy złożyć do 16 września 2013r. do pedagoga szkolnego. Uczniowie spoza Tarnowa składają wnioski w swojej gminie.

 

Wniosek o stypendium szkolne

  wniosek

  wniosek

 
Socjalne i naukowe Drukuj Email
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1)    Stypendium szkolne, które przyznaje prezydent Miasta Tarnowa w drodze decyzji administracyjnej
2)    Zasiłki szkolne przyznawane w drodze decyzji administracyjnej

Stypendium szkolne – może otrzymać uczeń mieszkający na terenie miasta Tarnowa, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej, takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, itp.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351,00 zł netto.
Stypendium przyznawane jest na wniosek:
1)    rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego
2)    pełnoletniego ucznia (rodzic może złożyć wniosek, lecz musi być pisemna zgoda ucznia)
3)    dyrektora szkoły

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dostępne są w szkołach prowadzonych przez gminę miasta Tarnowa
oraz w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2, a także na stronie internetowej: www.tarnow.pl
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Zasiłek szkolny – udzielany jest z tytułu trudnej sytuacji materialnej wynikającej z zajścia zdarzenia losowego
(ciężka choroba w rodzinie, śmierć, wypadek).
Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku każdorazowo ustala Prezydent Miasta Tarnowa z uwzględnieniem art. 91 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Istnieje możliwość korzystania z obiadów, które finansuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Al. M.B. Fatimskiej 9, jeżeli średni dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 526,50 netto. Rodzice /prawni opiekunowie dziecka zgłaszają się do kierowniczki świetlicy szkolnej mgr  D. Kijowskiej lub pedagoga szkolnego mgr E. Sykały, które udzielą wszelkich informacji. [ dyżury pedagoga szkolnego ]


Rządowy program pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna’’.
Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania podręczników w danej szkole zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 25.05.2011r (Dz. Ustaw z 2011r Nr 101, poz. 652).
1)    Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kryterium dochodowe 351 zł netto
2)    Dochód na osobę w rodzinie może przekroczyć kryterium dochodowe – 351 zł netto –  liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 10% ogólnej liczby uczniów (uzasadnione przypadki: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie).
3)    Bez względu na wysokość dochodu w rodzinie – wymagana jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z PPP
(uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży)

Wartość dofinansowania podręczników :
-180 zł dla klasy I-III szkoły podstawowej (oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej posiadający orzeczenie z PPP).
-210 zł dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej posiadających orzeczenie z PPP.

Wniosek:
- składa się do dyrektora szkoły do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w danym roku szkolnym w terminie od 15 czerwca do 5 września danego roku szkolnego.
- Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego.
Wniosek winien mieć wypełnione wszystkie stosowne rubryki.

Stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów

Wymagane dokumenty:
- prawidłowo wypełniony wniosek;
- uwierzytelnione przez dyrektora szkoły kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia).
Uwaga: Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Stypendium skierowane jest:
- do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI), gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych publicznych bądź niepublicznych dla dzieci i młodzieży mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa (bez względu na miejsce zamieszkania) – w tym przypadku wnioskodawcą jest dyrektor szkoły;
- do uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa a uczących się w szkołach, o których mowa wyżej a mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy ucznia lub sam pełnoletni uczeń.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, legitymującym się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 oraz spełniającym jeden z następujących warunków:
- wykazali się wybitnymi osiągnięciami naukowymi:
1) są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
2) są laureatami olimpiad przedmiotowych, olimpiad lub turniejów tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej stopnia centralnego, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty;
3) są laureatami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, organizowanych w szczególności pod patronatem szkół wyższych, stowarzyszeń lub instytucji naukowych;
- wykazali się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi:
1) są laureatami miejsc od I do III w konkursach, turniejach, olimpiadach lub imprezach artystycznych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego;
- wykazali się wybitnymi osiągnięciami sportowymi:
1) zajęli miejsce od I do III na szczeblu międzynarodowym w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, pucharze świata, pucharze Europy, Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy lub turniejach;
2) zajęli miejsce od I do III na szczeblu krajowym w mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, pucharze Polski lub turniejach.

Uwaga: Uczniowie, którzy w 2011 r. otrzymali już stypendium lub nagrodę pieniężną za osiągnięcia sportowe ze środków Gminy Miasta Tarnowa, nie otrzymają stypendium.

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria regulaminu i zabezpieczonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Tarnowa, przy czym nie może ona przekroczyć kwoty 3.000 zł brutto na jednego ucznia.

Szczegółowych informacji na temat stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa udziela Beata Lach, ul. Mickiewicza 2, pokój nr 2 (parter), tel. 14 68 82 459, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Edunet http://edunet.tarnow.pl/pl/aktual/inf/uczen/nabor_wnioskow_o_stypendium_pm_dla_uzdol_ucz_2010_2011

/ informacje zebrała: mgr Ewa Sykała/